.
close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • NAUKA

 • Instytut Polski w Sankt Petersburgu, Instytut Historii RAN w Sankt Petersburgu i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w 2019 roku ogłaszają XII otwarty konkurs prac studenckich i doktoranckich „AKTUALNA NAUKA” („Rosja (Związek Sowiecki), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej XX wieku”) pamięci Olega Nikołajewicza Kena

   

  Konkurs dotyczy trzech problemów badawczych:

   


  •Rosja i Polska (Związek Sowiecki i Polska) w XX wieku: główne problemy wzajemnych relacji;
  •Związek Sowiecki (Rosja), Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej w polityce międzynarodowej okresu międzywojennego;
  •Procesy historyczne przez pryzmat kultury Rosji (Związku Sowieckiego), Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

   

   

  W konkursie mogą wziąć udział:

   

   

  studenci i doktoranci z Polski, Rosji i innych krajów prowadzący badania w dziedzinie najnowszej historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Polski i Rosji, w ramach programów studiów uniwersyteckich / doktoranckich albo we własnym zakresie.

   


  Wymagania dotyczące uczestników konkursu:

   


  •status studenta lub doktoranta;
  •podanie danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów, rok studiów, numer legitymacji studenckiej, informacje kontaktowe (numer telefonu i adres poczty elektronicznej). Doktoranci: nazwa uczelni, nazwa wydziału lub instytutu, kierunek studiów doktoranckich (opcjonalnie), numer legitymacji studenckiej.

  Uwaga 1: Możliwy jest zbiorowy udział w konkursie.

   

   

  Uwaga 2: W konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła studia (także doktoranckie) i nie jest doktorantem lub nie prowadzi pracy badawczej, pod warunkiem, że od dnia ukończenia studiów minęło mniej niż pięć miesięcy (byli doktoranci powinni zgłosić się do udziału w konkursie przed obroną doktoratu). Uczestnik konkursu – absolwent przedstawia informację o ukończonym kierunku studiów, dacie jego ukończenia oraz numer legitymacji studenckiej posiadanej do momentu ukończenia studiów.

   

   

  Uwaga 3: Laureaci konkursów zeszłych edycji (1, 2 oraz 3 miejsca) nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach. Jeżeli jednak wciąż mają status studenta lub doktoranta, mogą przesłać swoje prace w trybie pozakonkursowym i zawalczyć o prawo publikacji w kolejnym zbiorze artykułów. Wymagania wobec prac byłych laureatów są takie jak wobec prac konkursowych (patrz niżej). W każdym zbiorze możliwa jest publikacja co najwyżej trzech prac pozakonkursowych.

   


  Wymagania dotyczące prac konkursowych:

   

  •temat pracy powinien dotyczyć jednego z trzech konkursowych problemów badawczych;
  •objętość pracy – od 0,5 do 1 arkusza wydawniczego (1 arkusz to 40000 znaków ze spacjami);
  •język pracy – polski, rosyjski lub (dla osób nieposługujących się żadnym z tych języków) angielski. W przypadku napisania pracy przez osobę polsko- albo rosyjskojęzyczną w obcym dla niej języku tłumaczenie na język ojczysty autor wykonuje we własnym zakresie;
  •forma pracy – dowolna (artykuł naukowy, esej, itp. (z wyłączeniem prac przeglądowych i publikacji dokumentów). Przyjmowane będą także fragmenty i rozdziały prac dyplomowych lub doktoranckich (nie przekraczające wskazanych objętości);
  •praca powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres: olegken@mail.ru nie później niż do 31 października 2019;
  •praca nie może być wcześniej publikowana w żadnej formie (również elektronicznej). W przypadku otrzymania nagrody praca zostanie opublikowana w tomie zawierającym nagrodzone prace konkursowe. Kolejne publikacje są możliwe pod warunkiem umieszczenia adnotacji o miejscu pierwotnej publikacji;
  •w pracy konkursowej a) muszą być wyraźnie zaznaczone fragmenty będące cytatami, b) muszą zostać zamieszczone przypisy dokładnie określające źródła cytatów i wykorzystaną literaturę (drukowaną i elektroniczną);
  •dodatkowym atutem pracy będzie odzwierciedlenie znajomości prac naukowych Olega Nikołajewicza Kena, jego publikacji źródłowych oraz rozwinięcie jego idei naukowych (lub polemika z nimi).

  Uwaga: Fakt przedstawienia pracy konkursowej jest traktowany jako deklaracja uczestnictwa w konkursie.

   

  Etapy i terminy przeprowadzenia konkursu

   

  •13 marca 2019 r. – ogłoszenie konkursu w Internecie;
  •13 marca – 31 października 2019 r. – przyjmowanie prac konkursowych;
  •listopad 2019 r. – ocena prac konkursowych przez ekspertów;
  •1-10 grudnia 2019 r. – ogłoszenie w Internecie wyników konkursu;
  •11-20 grudnia 2019 r. – ceremonia wręczenia dyplomów i nagród pieniężnych laureatom konkursu, przeprowadzana z udziałem członków Rady Ekspertów, przedstawicieli organizatorów konkursu, przedstawicieli “Światowego Klubu Petersburżan” – fundatora nagrody specjalnej, a także przedstawicieli mediów. Prezentacją tomu zawierającego prace laureatów konkursu.

  Uwaga: Uczestnicy konkursu – z wyjątkiem laureatów – nie otrzymują zaświadczenia o udziale w konkursie.

   

   

  Rada Ekspertów:

   

  •Chomik Piotr, dr hab., profesor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.
  •Gil Andrzej, dr hab., profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie;
  •Isajew Siergiej Aleksandrowicz, dr, pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Sankt Petersburgu;
  •Izmozik Władlen Siemienowicz, dr hab., profesor Katedry Historii i Regionoznawstwa Państwowego Uniwersytetu Telekomunikacji w Petersburgu;
  •Kornat Marek, dr hab., prof. Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa);
  •Łomagin Nikita Andrejewicz, dr hab., profesor Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Państwowego w Petersburgu oraz Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu;
  •Rupasow Aleksandr Iwanowicz, (przewodniczący Rady Ekspertów), dr hab., główny pracownik naukowy Instytutu Historii RAN w Petersburgu;
  •Suprun Michaił Nikołajewicz, dr hab., profesor, kierownik Katedry Historii Narodowej Północnego (Arktycznego) Uniwersytetu Federalnego im. M. W. Łomonosowa w Archangielsku;
  •Wołos Mariusz, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytutu Historii PAN w Warszawie.

   


  Koordynator konkursu: Ken Wiera Dmitriewna

   


  Laureaci konkursu i ich nagrodzenie

   


  Rada Ekspertów Konkursu w wyznaczonym czasie wybiera ośmiu zwycięzców (laureatów miejsc 1-3, cztery  wyróżnienia oraz jedna nagroda specjalna przyznawana w porozumieniu ze “Światowym Klubem Petersburżan”), którzy zostaną uroczyście nagrodzenie dyplomami, a w przypadku laureatów, nagrodami pieniężnymi. Laureatom pierwszych trzech miejsc zapewnia się możliwość pobytu w Petersburgu w terminie ceremonii rozdania nagród. Osiem prac konkursowych oraz trzy pozakonkursowe uznane za najlepsze zostaną przygotowane do publikacji w porozumieniu z autorami  i opublikowane w oddzielnym tomie oraz na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Petersburgu. Troje laureatów otrzyma możliwość wzięcia udziału w polsko-rosyjskiej szkole letniej organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w Polsce (pod warunkiem znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

  Uwaga: W przypadku zwycięstwa zespołu autorów kwota nagrody nie ulega zmianie. Prawo do udziału w szkole letniej przydzielane jest tylko jednemu członkowi (według decyzji zespołu).

   

   

  Informacja o konkursie

   


  Ogłoszenie o konkursie i jego warunkach będzie umieszczone na stronie internetowej Olega N. Kena (olegken.ru), na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Petersburgu (sanktpetersburg.instytutpolski.gov.pl) i w mediach społecznościowych, a także na stronie internetowej Instytutu Historii RAN w Petersburgu (spbiiran.nw.ru), na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (cprdip.pl) i w czasopismach New Eastern Europe (neweasterneurope.eu) oraz Nowa Europa Wschodnia (new.org.pl). Zwycięzcy otrzymują także indywidualne powiadomienia o fakcie zostanie laureatem konkursu i zaproszenie na ceremonię nagrodzenia.

   

  * Oleg Nikołajewicz Ken (1960, Orsk, woj. Orenburgskie – 2007, Sankt Petersburg) doktor habilitowany nauk historycznych, profesor Katedry Historii Powszechnej Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu, Specjalista stosunków międzynarodowych, historii Europy (ze szczególnym uwzględnieniem Polski) i ZSRR w latach 1920-1930.

   

  Za swoje najważniejsze prace naukowe uważał:
  •Collective Security or Isolation?: Soviet Foreign Policy and Poland, 1930–1935. St. Petersburg: Evropeiskiy Dom, 1996.
  •«Стихи о Неизвестном солдате» и ожидания эпохи // Russian Studies. 1998. № 4.
  •Между Цезарем и Чингис-ханом: Наполеон Е. В. Тарле как литературный памятник общественно-политической борьбы 1930-х годов // Клио. 1998. № 3.
  •«Alarm wojenny» wiosną 1930 roku a stosunki sowiecko-polskie = «Военная тревога» весны 1930 г. и советско-польские отношения // Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej. Т. XXXV (1999).
  •Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.): Проблемы. Документы. Опыт комментария. Ч. 1: Декабрь 1928 – июнь 1934 г. СПб.: Европейский дом, 2000 (в соавторстве с А. И. Рупасовым). Изд. 2-е, испр. и дополн.: Западное приграничье: Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934. М.: Лабиринт, 2014.
  •Мобилизационное планирование и политические решения: Конец 1920 – середина 1930-х гг. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2002. Изд. 2-е, перераб. М.: ОГИ, 2008.
  •Карл Радек и Бюро международной информации ЦК ВКП(б), 1932–1934 гг. // Cahiers du monde russe, soviétique et post-soviétique. T. 44 (2003). No. 1.
  •Москва и пакт о ненападении с Польшей (1930–1932 гг.). СПб.: Изд-во ПИЯФ РАН, 2003.
  •Le double aspect de la stratégie soviétique en Europe centrale et orientale 1925–1939 // Communisme. 2003. No. 74/75.
  •Швеция в политике Москвы, 1930–1950-е годы. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005 (в соавторстве с Л. Самуэльсоном, А. И. Рупасовым, П. В. Петровым).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: